Jdi na obsah Jdi na menu

Logopedická péče

 

Mateřská škola disponuje dvěma plně vybavenými logopedickými pracovnami pro individuální logopedickou péči (dále jen ILP). ILP probíhá vždy s ohledem na schopnosti a dovednosti konkrétního dítěte. K dítěti přistupujeme s citem a snažíme se o navození pocitu klidu a jistoty.

 

Individuální logopedická péče pro děti se sluchovým znevýhodněním

ILP u dětí se sluchovým znevýhodněním probíhá individuálně a komplexně. Terapie je zaměřena na všechny složky jazykového vývoje a je přizpůsobena individuálním schopnostem dítěte na základně primární diagnostiky. Hlavním cílem individuální logopedické péče u dětí se sluchovým znevýhodněním je rozvinout funkční komunikaci. Velkou roli hraje také spolupráce s rodiči a domácí příprava.

Terapie probíhají před zrcadlem, jsou využívány motivační pomůcky, obrázky, maňásci, hračky, tablet. Věnujeme se dechovým a fonačním cvičením, je dbáno na správný tichý prodloužený nádech nosem bez zvedání ramen a postupné prodlužování a zpomalování výdechu ústy, měkké hlasové začátky, nácvik správné hlasové polohy. Dalším z předpokladů pro vývoj artikulace je dobře rozvinutá motorika mluvidel, s tím souvisí procvičování oromotoriky (pohyby jazyka, rtů, tváří, čelistí, měkkého patra, mimického svalstva). Jednotlivé hlásky jsou vyvozovány vždy před zrcadlem s podporou pomocných artikulačních znaků, ohmatávání vibrací a sledování výdechového proudu vzduchu. Velký důraz je kladen na správnou výslovnost a odezírání samohlásek, které jsou nositelem melodie řeči a mají velký význam pro srozumitelnost. Vyvozené souhlásky jsou postupně zapojovány do otevřených slabik a později do slov. Jednotlivá slova se učí také odezírat. Děti jsou seznamovány s psanou podobou českého jazyka, učí se rozpoznávat jednotlivá písmena, hlásky. Vizuální podobu velkých tiskacích písmem si spojují s výslovností dané hlásky, v rámci ILP je procvičována také dvouruční prstová abeceda.

U dětí nedoslýchavých a se zbytky sluchu je navíc intenzivně procvičována oblast sluchového vnímání. V rámci sluchové výchovy je rozvíjena schopnost detekce, diskriminace a identifikace. V rámci detekce je procvičováno uvědomění si zvuku a reakce na něj, je nacvičována podmíněná reakce na zvukový podmět. Děti se učí rozlišovat zvuky hudebních nástrojů, vnímat rozdíly mezi tichým a hlasitým, krátkým a dlouhým, vysokým a hlubokým zvukem, rozdíl mezi pomalu a rychle se opakujícím zvukem, učí se sluchem rozlišovat počet zvuků, slabik. Dle individuálních schopností se rozvíjí fonematický sluch, učí se vnímat rozdíl mezi slovy, která se liší počtem slabik, délkou slabik, samohláskou a souhláskou. Postupně se učí identifikovat nejrůznější zvuky (využívání tabletu), jednotlivá slova z uzavřeného souboru slov, základní hlásky podpořené obrázky – Lingovy zvuky. Je procvičováno vytleskávání slov na jednotlivé slabiky. Slovní zásoba je komplexně rozvíjena, postupně dle tematických okruhů, procvičována v rámci odezírání, sluchové výchovy (identifikace slov), v rámci nácviku výslovnosti, jsou také procvičovány znaky z registru ČZJ. Slovní zásoba je u dětí přirozeně rozvíjena především v rámci předškolního vzdělávání, děti jsou vzdělávány bilingválně. Dále je rozvíjena oblast zrakového vnímání, vizuomotoriky, jemné motoriky a grafomotoriky.

ILP probíhá 3x – 5x týdně. Všem dětem je veden logopedický sešit, podle kterého poté během víkendu pracují doma s rodiči.

 

Individuální logopedická péče pro děti s řečovým znevýhodněním

ILP má za cíl maximalizaci komunikačního potenciálu dítěte a co největší rozvoj celé jeho osobnosti. Jednotlivá sezení se zaměřují na komplexní rozvoj jazykových schopností, rozvoj všech jazykových rovin. Zaměřujeme se na porozumění řeči, rozvoj slovní zásoby, artikulaci –výslovnost, oromotorická a dechová cvičení, rozvoj sluchového a zrakového vnímání, ale také na rozvoj hrubé a jemné motoriky a grafomotoriky. Pokud má dítě oslabení v dalších složkách, věnujeme se také tréninku pozornosti a paměti.

ILP probíhá 3x – 4x týdně. Všem dětem je veden logopedický sešit, podle kterého děti v průběhu víkendu pracují doma s rodiči.